Rozliczenie pojazdu REST JDBC

Rozliczenie pojazdu REST, JDBC, MySQL. Zaczynamy drugi projekt z wykorzystaniem wcześniej zbudowanej bazy danych. Jest to prostsza wersja komunikacji z bazą danych wbudowana w Spring Boot. Zaletą jest prostota budowy zapytań, jednak wadą jest fakt, że nie da się jej zastosować do bardziej wymagających zapytań. Jednak w naszym prostym projekcie zupełnie wystarczy. Tak jak w przypadku pierwszego projektu wykorzystamy wzorzec projektowy REST API i stworzymy aplikację pozwalające na komunikację klient – server. Tak samo, jak w artykule Rozliczenie pojazdu REST MyBatis nie będzie to w pełni działająca aplikacja. Pozwoli to porównać, jakie należy wprowadzić zmiany w zależności od zastosowanego sposobu komunikacji z bazą danych. Część front end powstanie w innym artykule.

Rozliczenie pojazdu REST JDBC – Tworzymy projekt

Zacznijmy od stworzenia nowego projektu. Na początku wejdę na stronę https://start.spring.io/, gdzie utworzę nasz projekt. W moim przypadku będzie on wyglądał następująco.

Rozliczenie pojazdu REST JDBC – Budowa projektu

Konfiguracja projektu

W pierwszej kolejności będziemy dodawać odpowiednie biblioteki, dzięki którym w naszym projekcie będzie można korzystać z REST, JDBC oraz MySQL. Przechodzimy do pliku pom.xml i dodajemy do sekcji dependences następujące elementy.

<dependency>
	<groupId>org.springframework.boot</groupId>
	<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>org.springframework.boot</groupId>
	<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>mysql</groupId>
	<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>org.springframework.boot</groupId>
	<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
</dependency>

Pierwsze dwie sekcje dependencji informuje Spring, że ta aplikacja ma być aplikacją webową, czyli po jej uruchomieniu ma ciągle nasłuchiwać w oczekiwaniu na żądania. Trzecią to sterownik bazy danych MySQL. Czwarta dodaje bibliotekę JDBC. Jak porównamy wcześniejszy artykuł, zmiana jest tylko w ostatnim zapisie.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie bazy danych. W tym celu edytujemy plik application.property i dodajemy odpowiednie linijki.

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/transportMyBatis?serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=transportMyBatis
spring.datasource.password=transportMyBatis

logging.file=log/transportMyBatis.log
server.port=8091

Jak widać, korzystamy z bazy danych stworzonych przy okazji wcześniejszego artykułu, jednak w tym przypadku nie ma to znaczenia.

Teraz zaczynamy wykorzystywać JDBC.

W przypadku JDBC tworzymy tylko klasę TransportDB w schemacie db. W klasie będziemy przechowywać wszystkie metody wraz z zapytaniami.

package pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.db;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.MapSqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.common.Ride;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class TransportDB {
  private final static Logger log= LoggerFactory.getLogger(TransportDB.class);
  private final NamedParameterJdbcTemplate template;
  private final BeanPropertyRowMapper<Ride> rideMapper = BeanPropertyRowMapper.newInstance(Ride.class);

  public TransportDB(NamedParameterJdbcTemplate template) {
    this.template = template;
  }


  public List<Ride> getRides(long vehicleId) {
    log.info("List rides");
    return template.query(
        "SELECT r.id, r.rideDate, r.counterBefore, r.counterAfter, r.km, " +
            "r.whence, r.`where`, r.rideKind, r.fuelCondition, r.fuelAdd, r.fuelAfter, " +
            "SUM(s.fuel) as fuel, f.price, SUM(s.fuel*f.price) as currency, r.fuelNorm " +
            "FROM transportMyBatis.Ride r " +
            "LEFT JOIN transportMyBatis.Settlement s on r.id = s.idRide " +
            "LEFT JOIN transportMyBatis.Refuel f on f.id = s.idRefuel " +
            "WHERE r.idVehicle = :vehicleId "+
            "GROUP BY r.id, r.whence, r.`where`, r.rideKind, f.price " +
            "ORDER BY r.id ",
        new MapSqlParameterSource("vehicleId", vehicleId), rideMapper);
  }

  public Ride getRide(long vehicleId, long rideId) {
    log.info("Object ride");
    Map<String, String> map = new HashMap<>();
    map.put("vehicleId", Long.toString(vehicleId));
    map.put("rideId", Long.toString(rideId));
    return template.queryForObject(
        "SELECT r.id, r.rideDate, r.counterBefore, r.counterAfter, r.km, " +
            "r.whence, r.`where`, r.rideKind, r.fuelCondition, r.fuelAdd, r.fuelAfter, " +
            "SUM(s.fuel) as fuel, f.price, SUM(s.fuel*f.price) as currency, r.fuelNorm " +
            "FROM transportMyBatis.Ride r " +
            "LEFT JOIN transportMyBatis.Settlement s on r.id = s.idRide " +
            "LEFT JOIN transportMyBatis.Refuel f on f.id = s.idRefuel " +
            "WHERE r.idVehicle = :vehicleId and r.id = :rideId " +
            "GROUP BY r.id, r.whence, r.`where`, r.rideKind, f.price " +
            "ORDER BY r.id",
        map, rideMapper);
  }
}

Uwaga: W razie problemów z bazą danych należy sprawdzić w każdym zapytaniu, czy na końcu linii jest pusty znak. Jeżeli go zabraknie, zapytanie się nie wykona.

To wystarczy do komunikacji z bazą danych. Teraz musimy podłączyć to do naszego kontrolera. Robimy to w następujący sposób:

package pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.controller;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.common.Ride;
import pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.db.TransportDB;

import java.util.List;

@RestController
public class TransportController {
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(TransportController.class);
  private final TransportDB transportDB;

  public TransportController(TransportDB transportDB) {
    this.transportDB = transportDB;
  }

  @GetMapping("/vehicle/{vehicleId}/rides")
  public List<Ride> getRides(@PathVariable("vehicleId") long vehicleId) {
    log.info("Wyświetlamy listę przejazdów");
    return transportDB.getRides(vehicleId);
  }
  @GetMapping("vehicle/{vehicleId}/ride/{rideId}")
  public Ride getRide(@PathVariable("vehicleId") long vehicleId, @PathVariable("rideId") long rideId) {
    log.info("Wyświetlamy przejazd");
    return transportDB.getRide(vehicleId, rideId);
  }
}

Jednak jest tu w porównaniu do artykułu z Rozliczenie pojazdu REST MyBatis mała zmiana. Wcześniej przy czytywaniu interfejsu TransportDAO używaliśmy @Autowired. Tym razem jednak robimy to przez konstruktor. Obie metody są dobre, ale ogólnie preferowana jest metoda przez konstruktor. Jest to związane przede wszystkim z testowaniem aplikacji. Dlatego teraz właśnie takie podejście zaprezentowałem.

Pokażemy jeszcze, jak wygląda klasa Ride:

public class Ride {
  private long id;
  private LocalDate rideDate;
  private int counterBefore;
  private int counterAfter;
  private int km;
  private String whence;
  private String where;
  private String rideKind;
  private double fuelCondition;
  private double fuelAdd;
  private double fuelAfter;
  private Double fuel;
  private Double price;
  private Double currency;
  private double fuelNorm;

  public long getId() {
    return id;
  }
  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
  public LocalDate getRideDate() {
    return rideDate;
  }
  public void setRideDate(LocalDate rideDate) {
    this.rideDate = rideDate;
  }
  public int getCounterBefore() {
    return counterBefore;
  }
  public void setCounterBefore(int counterBefore) {
    this.counterBefore = counterBefore;
  }
  public int getCounterAfter() {
    return counterAfter;
  }
  public void setCounterAfter(int counterAfter) {
    this.counterAfter = counterAfter;
  }
  public int getKm() {
    return km;
  }
  public void setKm(int km) {
    this.km = km;
  }
  public String getWhence() {
    return whence;
  }
  public void setWhence(String whence) {
    this.whence = whence;
  }
  public String getWhere() {
    return where;
  }
  public void setWhere(String where) {
    this.where = where;
  }
  public String getRideKind() {
    return rideKind;
  }
  public void setRideKind(String rideKind) {
    this.rideKind = rideKind;
  }
  public double getFuelCondition() {
    return fuelCondition;
  }
  public void setFuelCondition(double fuelCondition) {
    this.fuelCondition = fuelCondition;
  }
  public double getFuelAdd() {
    return fuelAdd;
  }
  public void setFuelAdd(double fuelAdd) {
    this.fuelAdd = fuelAdd;
  }
  public double getFuelAfter() {
    return fuelAfter;
  }
  public void setFuelAfter(double fuelAfter) {
    this.fuelAfter = fuelAfter;
  }
  public Double getFuel() {
    return fuel;
  }
  public void setFuel(Double fuel) {
    this.fuel = fuel;
  }
  public Double getPrice() {
    return price;
  }
  public void setPrice(Double price) {
    this.price = price;
  }
  public Double getCurrency() {
    return currency;
  }
  public void setCurrency(Double currency) {
    this.currency = currency;
  }
  public double getFuelNorm() {
    return fuelNorm;
  }
  public void setFuelNorm(double fuelNorm) {
    this.fuelNorm = fuelNorm;
  }
}

Jeszcze jeden element od pokazania mianowicie główny plik projektu trochę się zmienił, więc go prezentujemy.

package pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import pl.lomza.programowanie.rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc.db.TransportDB;
import javax.sql.DataSource;

@SpringBootApplication
public class RozliczeniePojazduRestJdbcApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(RozliczeniePojazduRestJdbcApplication.class, args);
	}
	@Bean
	public TransportDB transportDB(NamedParameterJdbcTemplate template){
		return new TransportDB(template);
	}
	@Bean
	public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource)
	{
		return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
	}
}

Tak wygląda cała aplikacja z wykorzystaniem JDBC. Pozostało nam wszystko przetestować i powinno działać. Jeżeli jednak nie działa, warto podejrzeć, jak ja to zrobiłem. Zapraszam na mojego GitHub pod adresem:

https://github.com/grzegorzkossa/rozliczenie_pojazdu_rest_jdbc

To jednak nie koniec. W następnym artykule pokaże jak te samo zadanie wykonać przy wykorzystaniu JPA. Zapraszam do kolejnego artykułu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rozliczenie pojazdu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.